سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

حاج سید احمد ضیایی

@AmvatYazd
آگهی شماره 1067
کانال اموات یزد