درگذشت مرحوم مغفور

محمود فرهادی راد

@AmvatYazd
آگهی شماره 1069
کانال اموات یزد