درگذشت مرحوم مغفور

امیر علی گلستانی

@AmvatYazd
آگهی شماره 1070
کانال اموات یزد