رحلت کریمه اهل بیت

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

@AmvatYazd
آگهی شماره 1071
کانال اموات یزد