درگذشت مرحوم مغفور

کربلایی محمد حسین بید آبادی

@AmvatYazd
آگهی شماره 1072
کانال اموات یزد