سالگرد شهادت

شهید محمد جواد مسعودی

@AmvatYazd
آگهی شماره 1073
کانال اموات یزد