عَصبانی نیستَم.

ثانيه به ثانيه كه ميگذره تفكرم زخم ميشه از اين همه بن بست.

https://t.me/BChatBot?start=sc-948653095

چنل ناشناس: @Nashenasiat