#دریا

کیستی که من
جز او
نمی بینم و نمی یابم
دریای پشت کدام پنجره ای؟
که اینگونه شایدهایم را گرفته ای
زندگی را دوباره جاری نموده ای
پر شور
زیبا
و روان

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics