#دمنوش

آب، جوش می آید
لیوان را می آورم
پنجره را باز می کنم
همه چیز فراهم است
جز تو، که نیستی
نبودنت نمی گذارد این دم، نوش شود…

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics