#تلخ

چایی را هم برایت شیرین کرده ام؛
شنیده ام غصه ها دهانت را تلخ کرده اند.

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics