#عشق

عشق برای تو کوچک است
بگو چگونه بخواهمت؟

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics