#جمعه

خو میکنم،
به خاطره انگیز ترین خیال…
یک جمعه؛
که تو جاری میشوی در رگ های زندگی…
ان روز؛
مبدا حیات است..
سرچشمه ی ابدیت است…

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics