#چهارراه

به چهارراه که رسیدی
هر سو که راحتی بیا
بی خانه ام بی تو …

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics