#ديابت
فقط تغييرات قند خون و تري گليسيريد رو بعد از گذشت ١٩ روز از شروع درمان ، خودتون مشاهده كنيد.🙂
اعتماد كنيد تا درمان بشيد.🙂

براي مشاوره ، در خدمت هستم👇
#ثابت
@samirasabet

كانال تلگرام👇
@samira_healthy_life
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄