جاسپر به عنوان افزاینده زیبایی، خوش اندامی و فریبندگی مشهور است.

جاسپر به عنوان سنگ محافظ در برابر طلسم و افکار پلید کاربرد داشته است و موجب برگشت فکر پلید به خود طلسم کننده می شود. جاسپر نیروی ذهن و عقل را افزایش می دهد و مانند سدی در برابر امیال و هوس های خطرناک عمل می کند.

💚چاکرای مرتبط با جاسپر

با توجه به تنوع رنگ جاسپرهای مختلف برای چاکرا های مختلف کاربرد دارند. به عنوان مثال جاسپر سبز روی چاکرای قلب موثر می باشد.

💚ماه تولد جاسپر

جاسپر سنگ شانس متولدین ماه مارس (اسفند) می باشد.
@salamatib1