تقصیر تو نیست!

همیشه همین گونه بوده

برو اما من پشت سرت دست نه

دل تکان می دهم
🖤 @Heart_Broken24