😔آن زمانی که تو از کلبه ی قلبم رفتی
بر درش قفل زدم تا که نیاید دگری
💔💔💔
😔من و چشمان گره خورده به تقویم و زمان
روز و شب با همه ی خوب و بدش شد سپری
💔💔💔
😔قفل دل زنگ زد و هیچ دری باز نشد
کلبه ی الفت مان خالی و ساکت مانده
💔💔💔
😔از همان خاطرهایی که کنارم داشتی
لیک یک شاخه گلی خشک برایم مانده
💔💔💔
😔باز من منتظرم تا که ز در باز آیی
و ببینی که دلم پیش دلت جا مانده
💔@Heart_Broken24