دختری ک #عاشق میشه ،خیلی بی دفاع میشه✌️

اذیتش نکن ، مرد باش !

@Heart_Broken24