دوستان این معامله را در ۳۸+ پیپ ببندید و یا در صورت تمایل ریسک فری کرده و تا رسیدن به تی پی صبور باشید🔵🔵🔵