سلام؛

نیازمند تعدادی ناخن کار حرفه ای جهت کار در سالن بزرگ آرایشی
(محدوده غرب)
آیت الله کاشانی، اباذر

https://t.me/Entrepreneurship_er