سلام
با توجه به اینکه یکی از ملزومات کارآفرینی، وجود افراد با تخصص و مهارت های مشخص هست،
لذا اشخاصی که بعد از سه بار اعلام نیاز به تخصص یا مهارتشون،
«اعلام آمادگی نکنن»،
مشاور کارآفرینی کانال مجاز هست که بعد از اطلاع به شخص مذکور و عدم وجود عذر موجه، اقدام به حذف شخص مربوطه نماید.