"وبکم" توسط مهندسِ کامپیوترِ تنبلی اختراع شد که برای آگاهی از آماده شدن قهوه اش ، با دوربین قهوه‌ساز را نگاه میکرد 😐

میگن آدم تنبل عقل 4 تا وزیر رو داره ، همینه 🙂

@best_in_your_work