گروه گفتگو میان اعضا و کارشناسان
مورد تایید و نظارت مدیران
موسسه کارآفرینی به روش نوین

https://t.me/MadeIn_ir