اگراز 5 گزینه بالا بیش از 3 گزینه از جمله افکاری هستند که در هنگام جرو بحث با همسرتان به خود می گویید هیجانات شما سرریز شده است.

تمرین 3
اولین قدم شناسایی افکاری است که هنگام سرریز شدن هیجانات به خود می گویید. برای این کار در هنگام بحث با همسر یا یکی از اطرافیان خود به افکارتان توجه و آنها را یادداشت کنید و واکنش رفتاری را که در آن موقعیت از خود نشان داده اید مشخص نمایید.
#شناسایی_افکار
#سرریز_شدن_هیجانات

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کاغذ سپید
t.me/kaghazesepidclinic
t.me/kaghazsepidclinic