تمرین 4
پیشنهاد می کنیم جدول زیر را در مورد هیجانات خود تکمیل کنید.این کار به شما کمک می کند بهتر بتوانید با افکار و واکنش هایی که در موقعیت های مختلف تجربه می کنید آشنا شوید.
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کاغذ سپید
t.me/kaghazesepidclinic
t.me/kaghazsepidclinic
#DTRجدول دی تی آر