– اولین قدم در افزایش کیفیت زندگی مشترک این است که مسئولین رفتارمان را بپذیریم. در این صورت تصدیق کرده ایم که قدرت انتخاب داریم. ما همه از قدرت انتخاب باورها، احساسات و نگرش ها برخورداریم. وقتی این را تصدیق می کنیم، به سوی رابطه معنادارتری خواهیم رفت. آدم ها با جمله "من نمی توانم" این قدرت را انکار می کنند و از آن غافل می شوند. درست است که کنترل تمام و کمال زندگی در دست ما نیست ولی کنترل نگرش مان در مورد زندگی مشترک در دست خودمان است.
یادمان باشد یک نفر هم می تواند رابطه را تغییر دهد.
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کاغذ سپید
t.me/kaghazesepidclinic
t.me/kaghazsepidclinic