زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه ی باز

زندگی تک تک این ساعت هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

🌸روزتــون قـشنگـــــ🌸