قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است.

«تا موفق نشده اید، دست از سر رویاهایتان برندارید»