هرگز کسی را که پیوسته در حال پیشرفت است، دلسرد نکنید، ولو اینکه آن پیشرفت به کندی صورت گیرد.
Never discourage the one who is making progress even if his progress is too slow.
عرض سلام وادب و صبح بخیر
آخر هفته تون شاد و قشنگ
🌷❤️🌹💐💝🌺🌻