نخوردن وعده های غذایی با بدن چه می کند؟🤔

🔻ازبین رفتن تعادل هورمونی
🔻مشکلات گوارشی
🔻افزایش چربی در بدن
🔻احساس گرسنگی دائم
🔻پرخوری
🔻تحلیل رفتن بدن
🔻افزایش چربی بدن
@ThemiracleofganodermainIran