در تأمین ۸۰۰۰ کیسه غذایی و بهداشتی یک ماه نیازمندان سهیم شویم:

شماره کارت به نام جمعیت امام علی(ع):
6104337981767088

🌐 درگاه پرداخت الکترونیکی:
donate.sosapoverty.org/kuchegardan

📱*720*110#

🌐 kuchegardan.org
🆔 @eventias