اينقد دوسش دارم
كه حتي وقتي رفت پشت سرشم نگا نكرد
خيالم راحت شد
حداقل حواسش به جلوهست و زمين نميخوره:)