🌻🌿🌹🌿🌻🌿🌹
🌿
🌹
تقدیر چنین است دلم گیر تو باشد

هر لحظه نگاهم پی تصویر تو باشد!

تقدیر چنین است دلم بین رقیبان

دیوانه ترین پای به زنجیر تو باشد

انگار گناه است که در سن جوانی

از حادثه ی عشق ، دلم پیر تو باشد !!

❤️❤️❤️