ما معمولیا مث بقیه نیستیم
اگ عاشق بشیم سرتاسر بدنمون میشه قلب):