خیلی سخته متنفر شی از کسایی که از ته قلبت دوسشون داری!((: