مَن ترجيح ميدم تورو نداشته باشم
و تنها باشم تا تورو داشته باشم و نگران نداشتنت بشم!