#بیو🍃

کاش قلب آدم ها هم یدکی داشت وقتی می شکست تعویضش میکردند.