فرصت بدید ادما دروغ بگن!!
در حالیکه حقیقتو میدونید،
اینطوری راحت تر میتونید حذفشون کنید