‏ تمام بدبختی های آدم از همین جاست
که وقتی زیادی افسرده و دلتنگ است، حتی نمی تواند فکر بکند…