همه ما باید ‏يكيو تو زندگيمون داشته باشیم كه دعوا با ما رو به دوستي با هركس ديگه اي ترجيح بده