محبتاتون شده صرفن از روی رفع تکلیف بوی دوست داشتن نمیده