از اين دست به اون دست چرخيدن كه ديگه انقد قيافه گرفتن نداره