هَر آدَم سَنگـدلی یِ زَمانی دِلســـوز تَرین آدَم شَهر بود:)