شومیا, وطنم💫

راه ارتباطی
09362788656

@elda95

اولین کانال روستای شومیا
خبر های محل را با ما دنبال کنید
🌟🌟🌟🌟🌟