🌺کاملترین و زیباترین دعای والدین در حق فرزندان برگرفته از قرآن 🌺

🤲بار الها تو فرزندانم را بدون اینکه من قدرت و توانایی داشته باشم به من داده ای! پس آنها را در پناه خودت بدون قدرت و توان من حفظ بفرما که من قدرت محافظت از آنان را در تمامی لحظات ندارم🤲

🤲بار الها آنها را از هر بدی و شر و چشم زخم و ضرری حفظ بفرما🤲
🤲خداوندا آنها را از مریضیها محافظت بفرما و اگر بیمارند شفا بده🤲
🤲خداوندا آزمایش و امتحان من را در آنها قرار مده که شانه هایم تحمل چنین باری را ندارد🤲
🤲بار الها آنها را در آزمایشات پنهانی و آشکار مأجور بفرما🤲
🤲خداوندا آنها را از بندگان صالح خودت و حافظان کتابت قرار بده و آنها را از نظر دین و عبادت و اخلاق و دانش سرآمد و بهترین مردم و از نظر زندگی خوشبخترین مردم و بهترین زندگی قرار بده🤲
🤲بار خدایا فرزندانم را با حلالت از حرامت بی نیاز بگردان و با فضل و بخشش خود از احتیاج به غیر تو بی نیازشان بگردان🤲

🤲خداوندا همانطور که کتابت را تا قیامت حفاظت می کنی، فرزندان من را هم از بدی و پلیدی محفوظ بدار🤲
🤲بار الها دوستی با بهترین افراد و خصلتهای پاک و توکل بر خودت را نصیبشان بفرما یا قادر و یا جبار🤲
🤲بار الها تمامی مرضهای قلبی و بدنی از آنها دور بفرما و با قدرت و توان خودت مرا به نهایت آرزویم درباره آنها نائل بگردان یا کریم یا منان🤲
🤲بار الها مرا از احسان و نیکی آنها در حیاتم برخوردار بفرما و با دعایشان بعد از مرگم مرا خوشحال بگردان🤲

🤲بار الها فرزندانم را، که همانا تکه ای از قلبم هستند، به تو سپرده ام. در مکانی که از دیدگان من پنهان هستند اما از دیدگان تو پنهان نیستند، پس آنها را با حفاظتی که لایق عظمتت می باشد حفظشان بفرما🤲
🤲پروردگارا، همّ و غم آن کسی که این پیام را برای من فرستاده است را برطرف بفرما؛ فرزند و فرزندانش را از هر بدی محافظت کن و هر آنچه را که آرزو دارد نصیبش کن🤲

الهی آمین🙏
❤️هر کس این دعاها را دریافت کرد، به دوستان عزیزش هدیه کنه تا صدقه جاریه باشه از من،شما، پدر و مادرمان و همه پدرها و مادرها . . .
@shoomya