هیات قرآن درمسجدصاحب الزمان(عج) به میزبانی حاج سید حسین هاشمی سالگرد فزندایشان سیدقاسم (هاشم) هاشمی
@shoomya