🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺
#ضرب_المثل_مازندرانی

🐂🚶‍♀آسیه گو دوش نیه گنه بنه تَپِه چاله داینه

🔁برگردان: آسیه دوشیدن گاو را بلد نیست ، می گوید زمین تپه و چاله دارد.

☑️کاربرد: عُرضه انجام دادن کاری را ندارد فقط بهانه می گیرد و عذر خود را گردن بقیه می اندازد.

🍃شِه زِبونِ مادری رِه یاد نَکنین🍃
🌹👇
🆔
@shoomya