مانند این مخاطبمون. یک دست کارت ملی و یک دست نوشته ای به تاریخ روز. سپس submit رو بزنید