کاش زندگی یه وریاعفوری داشت
میومد جلو همه از حق ما دفاع میکرد ):