💃💥 پس از زدن فونداسیون، کف دستتان را سی ثانیه به هم بمالید. سپس ان را به ارامی بر روی گونه ،
چانه و پیشانی و بینی تان بگذارید.گرمای دستتان به
نرم تر شدن فونداسیون کمک خواهد کردو باعث
می شود که پوست طبیعی تر بنظر برسد وآرایش
چند لایه دیده نشود.👌
┅┄┅❀✶✶❀┄┅┄
🆔️ @zibaeekhorrami